TẤM ÁO, TẤM LÒNG!

Nước Trời cũng giống như chuyện môt vua kia mở tiệc cưới cho con mình… Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới… Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài…” (Mt 22,1-14)

Đọc tiếp