ĐGM Giáo Phận ban các Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo cho 36 học viên lớp dự tòng – Giáo hạt Đà Nẵng

Giáo hạt Đà Nẵng từ nhiều năm nay, do nhu cầu của giáo dân 11 giáo xứ trong giáo hạt, các giáo xứ lân cận cùng với số anh chị em nhập cư học tập và làm việc tại nội thành Đà Nẵng, đã thường xuyên tổ chức mỗi năm 4 khoá giáo lý dự tòng và 4 khoá giáo lý dự bị hôn phối. Chương trình và nhân sự giảng dạy các lớp học này do các linh mục trong giáo hạt cùng với các giảng viên giáo lý phụ trách đồng hành. Riêng chương trình dự bị hôn nhân còn có sự hợp tác của các chuyên viên về nhiều lãnh vực (tâm lý giáo dục, luật pháp, y tế và truyền thông) hướng dẫn các chuyên đề cùng với phần giáo lý căn bản theo tài liệu của UB giáo lý đức tin HĐGMVN.

Đọc tiếp