Giáo Xứ Phú Hạ Hành Hương Về Nhà Thờ Chính Tòa

Chúa Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015. Giáo xứ Phú Hạ là giáo xứ đầu tiên trong Giáo phận hành hương về Giáo xứ Chính Tòa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Website Giáo Phận Đà Nẵng mời bạn đọc hiệp thông với Giáo xứ Phú Hạ qua những hình ảnh bên dưới: