Lịch Sám Hối Mùa Vọng 2015 – Giáo Hạt Đà Nẵng

LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2015 

GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG 

TUẦN II MÙA VỌNG GIỜ CHA PHỤ TRÁCH
THỨ HAI (07.12) GIÁO XỨ TAM TÒA 19 giờ 00 Antôn Trương Gia Ninh
THỨ BA (08.12) GIÁO XỨ THANH BÌNH 19 giờ 00 Phanixicô Salesiô Lê Văn La Vinh
THỨ TƯ (09.12) GIÁO XỨ AN HÒA 19 giờ 00 G.B Trần Ngọc Tuyến
THỨ NĂM (10.12) GIÁO XỨ CHÍNH TRẠCH 19 giờ 00 Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn
THỨ SÁU (11.12) GIÁO XỨ CHÍNH TÒA 19 giờ 00 Giuse Nguyễn Văn Thú
THỨ BẢY (12.12) GIÁO XỨ THANH ĐỨC 19 giờ 00 Emmanuel Nguyễn Tấn Lục
TUẦN III MÙA VỌNG
THỨ HAI (14.12) GIÁO XỨ THANH BÌNH 19 giờ 00 Antôn Lâm Trọng Thi
THỨ BA (15.12) GIÁO XỨ HOÀ THUẬN 19 giờ 00 Phêrô Hoàng Gia Thành
THỨ TƯ (16,12) GIÁO XỨ PHƯỚC TƯỜNG 19 giờ 00 Phêrô Nguyễn Đệ
THỨ NĂM (17.12) GIÁO XỨ THANH ĐỨC 14 giờ 00 Phaolô Maria Trần Quốc Việt
GIÁO XỨ NGỌC QUANG 19 giờ 00 Giacôbê Hứa Hùng Quang
THỨ SÁU (18.12) GIÁO XỨ TAM TÒA 14 giờ 00 Philipphê Trương Văn Long
GIÁO XỨ NỘI HÀ 19 giờ 00 Giuse Cao Văn Cường
TUẦN IV MÙA VỌNG
THỨ HAI (21.12) GIÁO XỨ CHÍNH TÒA 19 giờ 00 Gabriel Nguyễn Ngọc Tuấn
THỨ BA (22.12) GIÁO XỨ HÒA CƯỜNG 19 giờ 00 Stêphanô Trần Ngọc Nhơn